Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини
Популярно

Продължава залесяването на територията на СЦДП

 

 

Северноцентрално държавно предприятие изпълнява проект „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие.“

Проектът е ориентиран към изпълнението на редица ключови дейности, целящи подобряване на природозащитното състояние на горските природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от тях. Основните дейности по този проект включват прилагане на лесовъдски практики и залесяване, които ще допринесат за значително подобрение на природозащитното състояние в държавните горски територии, които се управляват от СЦДП.

Проектът ще допринесе за подобряване на биологичното разнообразие чрез подпомагане на естественото възобновяване на горските местообитания, усъвършенстване на производствения процес за производство на посадъчен материал и ново залесяване на площ от 5353 декара. Също така, ще бъде подпомогнато и отглеждането на млади култури, което е от решаващо значение за стабилността и биоразнообразието на горските екосистеми.

За успешното изпълнение на всички тези дейности проектът предвижда закупуването на специализирана механизация и оборудване, както и провеждането на регионална информационна кампания, която ще информира и образова местните жители за важността и уязвимостта на биологичното разнообразие. Само чрез активното участие и осведоменост на общността може да се постигне целта за популяризиране на залесяването и защитата на природата.

Държавните горски и ловни стопанства, които ще бъдат подпомогнати по проекта и попадат в обхвата на СЦДП са „ДГС „Болярка“, ДГС „Горна Оряховица“, ДГС „Свищов“, ДГС „Бяла“, ДЛС „Дунав“, ДЛС „Каракуз“, ДГС „Разград“, ДГС „Сеслав“, ДГС „Силистра“ и ДГС „Тутракан“. Към момента са изпълнени следните дейности:

  • ДЛС „Дунав“ – за нуждите на проекта в ДГС „Тутракан“ са доставени 2 броя колесен трактор, два шредера и една дискова брана. Произведени са 61 310 бр. посадъчен материал, извършена е почвоподготовка на 252 декара и са възобновени и залесени 412 декара гори. 3 745 декара са отгледаните култури, 3 980 декара – окастрените тополови култури и 119 декара са попълнени с култури. Оградени са 5 430 бр. горски култури;
  • ДГС „Бяла“ – Доставен е един брой колесен трактор, подпомогнато е естественото възобновяване на 620 декара, възобновени и залесени са 312 декара гори, отгледани са 765 декара култури и са изкастрени 1387 декара тополови култури;
  • ДГС „Сеслав“ – Извършена е почвоподготовка на 170 декара, вкл. почистване на площи за залесяване. Възобновени са и са възстановени 124 декара гори и са направени 396 декара отгледни сечи без материален добив;
  • ДЛС „Каракуз“ – подпомогнато е естественото възобновяване на 351 декара и са възобновени и залесени 207 декара гори. Извършена е почвоподготовка на 205 декара и са отгледни 21 декара сечи без материален добив;
  • ДГС „Силистра“ – Доставен е един брой ямкокопател, подпомогнато е естественото възобновяване на 413 декара, извършена е почвоподготовка, вкл. почистване на площи за залесяване на 200 декара, възобновени и залесени са 197 декара гори, отгледани са 1 482 декара култури и са попълнени 21 декара култури. 1 427 декара са изкастрените тополови култури. Извършени са отгледни сечи на 226 декара.
  • ДГС „Тутракан“ – за нуждите на проекта в ДГС „Тутракан“ са доставени 2 броя колесен трактор, два шредера и една дискова брана. Извършена е почвоподготовка върху 289 декара, възобновени и залесени са 292 декара гори и са отгледани култури на 1 420 декара. Кастренето на тополови култури и попълването на нови култури са съответно 881 и 103 декара.
  • ДГС „Разград“ – Със собствени работници са произведени 10 625 бр. посадъчен материал, отгледани са 270 декара култури и са направени 266 декара отгледни сечи. Извършена е почвоподготовка, вкл. почистване на площи за залесяване върху 69 декара, възобновени и залесени са 69 декара гори и са попълнени 57 декара култури.
  • ДГС „Горна Оряховица“ – Закупени и доставени са колесен трактор и дискова брана. Със собствени работници са произведени 86 400 бр. посадъчен материал, отгледани са 22 декара култури и са направени 174 декара отгледни сечи;
  • ДГС „Свищов“ – Закупен и доставен е един брой колесен трактор. Със собствени работници са произведени 29 200 бр. посадъчен материал. Извършена е почвоподготовка на 304 декара, вкл. почистване на площи за залесяване. Възобновени са и са възстановени 229 декара гори и са отгледани 3 372 декара култури и са изкастрени 1 517 декара тополови култури.

 

Проект №BG16M1OP002-3.035-0006-C01 „Прилагане на лесовъдски практики и залесяване за подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Северноцентрално държавно предприятие“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Подобни публикации

Back to top button