Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовиниТОП новини

Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии

Представиха дейностите по проект Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ в Технически университет – Габрово

Дейностите по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, бяха представени днес в Технически университет – Габрово. След информационния ден бе представен напредъкът на проекта с дискусия и заключителна пресконференция.

Проектът се реализира за пет години и е един от проектите с най-много асоциирани партньори. В тях влизат много бизнес организации и сдружения на бизнеса. Това съобщи по време на събитието проф. Илия Железаров, ректор на Технически университет – Габрово.

„Партньорските организации значително модернизираха сградния си фонд и създадоха научноизследователски инфраструктури на обща стойност 4 516 781 лв. В рамките на ремонтираните помещения се изградиха научноизследователски комплекси и 33 високоспециализирани лаборатории, оборудвани с модерна техника, софтуер и машини на обща стойност 14 965 383 лв. В изградения Център за компетентност са назначени 120 нови изследователи и върхови специалисти от  страната и чужбина, които са публикували 245 статии в реферирани и индексирани списания, от които 98 статии с импакт фактор, а три от публикациите са в топ 10 на сто от най-цитираните публикации в световните база данни“, каза в презентацията си проф. Железаров в качеството на координатор на проекта.

По проекта са усвоени 99,9 на сто от средствата, което от Технически университет – Габрово смятат за успех. В Габрово е обновена важна сграда на университета, която обособява Габрово Тех парк.

Във втората дейност са разходени 97,43 на сто от средствата, сред които 5 881 454 лева. Те са използвани за оборудване и изградена инфраструктура във всички партньорски институции.

Третата дейност по проекта е свързана с изследванията, назначени са над 120 изследователи работили на осем и повече часа. По проекта са сключени 32 договора с бизнеса.

В четвъртата дейност от проекта екипа на проекта е предприел действия по чуваемост на предприетите научни действия, организирана е Международна научна конференция „Мехатроника еко и енергоспестяващи системи и технологии“ с две издания, едно в Габрово и едно в Пловдив.

Трансфер на знания и технологии са осъществени в петата дейност на проекта. Интересното тук според учените от Технически университет – Габрово, проведения одит за акредитация ISO 17025 на три лаборатории за изпитание, измерване и калибриране.

Шестата дейност е осъществила информиране и публичност чрез Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

„Независимо от предизвикателствата, партньорските организации са успели да създадат устойчиви практики, които са в основата на усилията за интегриране на Центъра за компетентност в изследователската и иновационната екосистема на страната. По този начин вече се подготвя бизнес план с цел постигане на устойчивост, който ще бъде финансиран от Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация в периода 2021-2027 г. Центърът за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“ е включен в процедура за директно предоставяне на безвъзмездни средства, в която е предвидено 75% от финансирането да бъде заделено за същинските дейности за осъществяване на научни изследвания, в т.ч. изграждане на научен и иновационен капацитет, и до 25% да бъдат отделени за допълващи дейности, свързани с модернизация и обновяване на оборудването, необходимо за изпълнение на същинските дейности.“, допълни проф. Илия Железаров.

От Технически университет – Габрово, посочиха по време на срещата, че главната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес да бъдат в активно и динамично взаимодействие, което се основава на ефективно и динамично сътрудничество.

Партньорите по проекта са Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button